Tekstboks:

Forside:          Om Arkivet:      Nyhedsarkiv      Artikler:      Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Præsteslægten Lauritsen kom til BirketTekstboks:

Gunderup er en landsby i Himmerland med 123 indbyggere (2008). Gunderup er beliggende to kilometer nord for Fjellerad, otte kilometer syd for Gistrup og 17 kilometer syd for Aalborg. Landsbyen hører under Aalborg Kommune og er beliggende i Gunderup Sogn. Gunderup Kirke er beliggende højt i landskabet og et markant identifikationspunkt og landemærke for hele egnen. Landsbyen ligger ved Hadsund Landevej. Det betyder at Gunderup, i modsætning til andre landsbyer af lignende størrelse, har en dagligvare-butik i form af en tankstation, men det medfører også trafik og støjgener.

Gunderup er kendt for de to runesten der blev fundet i henholdsvis 1626 og 1627 med indskriften på den første:

”Toke rejste disse sten og gjorde disse kumbler efter sin måg (stedfader) Abe (Ebbe), en god thegn, og Tove, sin moder. De ligger begge i denne høj. Abe (Ebbe) undte Toke sit gods efter sig”

 

NæsteTekstboks: Tekstboks:

Sognepræst i Espe & Vantinge  på Fyn

Laurits

Jespersen

 1522-9.6 1604

 

Gift første gang i 1551 med Maren NN - 1 søn: Sognepræst Hans Lauritsen, Kirkeby og Lunde på Fyn. Efterslægt er bl.a. Hans Hansen Langeland (barnebarn) - som var præst i Birket.

 

 

Christoffer Giessing fortæller i ”Nye samling af danske, norske og islandske Jubel-Lære” følgende om Laurits Jespersen:

”Denne ærværdige gamle mand er født i  året 1522 i Nr. Aaby, hvor hans fader Jesper Lauritsen forlod bondestanden og blev borger i Odense”.

 

Se portrættet om

Laurits Jespersen

Gift anden gang med

 

Sara Maren

Christensdatter

f. på Fraugde Gård

1540 - 4.juni 1589

 

I deres ægteskab var der 8 børn, deriblandt:

 

Anne Lauritsdatter, f. 1579

gift Erik Knudsen Pontoppidan og mor til Henrik Eriksen Pontoppidan, magister, rektor i Odense, 1608-1659) og Biskop Erik Eriksen Pontoppidan i Trondhjem.

 

Christen Lauritsen, f. 1560

 

 

 

 

 

Esbe Kirke

Tekstboks:

 

Præsteslægten Lauritsen

 

Lauritsen slægten er én stor præsteslægt, der i 1500-tallet blev grundlagt af Jesper Lauritsen Bonde, f. ca. 1490 i Nørre Aaby på Fyn.

 

 

 

I Dansk Jubellære 2, bind 2 om Jesper Lauritsen Bonde sammenligner Christoffer Giessing ikke uden grund Jesper Bonde og hans to sønner med Joseph og hans to sønner Ephraim og Manasse: "Den enes afkom har mangfoldigere udbredt sig, end den andens, således og; blandt Hr. Jørgen Jespersens børn og afkom får vi næppe et dusin præster, derimod blandt Hr. Lauritz Jespersens børn og afkom, besvogrede og beslægtede, finder vi en skare af flere end:

 

300 gejstlige, og blandt disse nævnes her 7 bisper, 3 doktor teologi, 4 professorer, 300 provster, præster, rektorer og andre gejstlige; og blandt alle disse nævnes 21 jubel-lærere. Og i dette mærkelige slægtsregister 1 kommandør, 1 general-major, 15 fra Oberst til Kadetter, 1 kammerherre, 3 conferentsråder, 3 etatsråder, 5 justitsråder, 5 kancelliråds-mænd, 1 krigsråd, 1 kammerråd, 1 consistorialråd, 1 agent og 2 sekretærer, 26 renteskrivere, byfogder, herredsfogeder, toldere og andre embedsmænd og blandt alle disse 4 nobiliterede og 3 proprietærer: Resten af bispe-, provste-, præste-, og andre embedsmænds døtre tilligemed almuens folk, en skare af flere end 1144 mennesker, og hertil hører endnu mange flere om hvilke jeg forgæves har søgt underretning om. Se alle disse børn og efterkommere af, besvogrede og beslægtede til Jesper.

 

Tekstboks: Tekstboks:

Sognepræst

Hans

Laursen

1560-1619

Født i Esbe Præstegård

 

Sognepræst i Kirkeby & Lunde på Fyn

Magdalene

Nielsdatter Juul

f. 1565 i Kirkeby Præstegård

 

I deres ægteskab var der 1 datter:

Pernille Hansdatter

 

 

Magdalene Nielsdatter Juul var datter af sognepræst Niels Juul, Kirkeby-Lunde (1525-1581/89) og Apollina NN

 

Tekstboks: Tekstboks:

Sognepræst

Hans

Mikkelsen

1594-1639

 

Sognepræst i Longelse-Fuglsbølle 1614-1638

 

Gift første gang med enken efter sognepræst Peder Hansen,  Longelse Kirke Mette Jacobsdatter (1580-1618), men hun døde kort tid efter - ingen børn. Se billedet med præster ved Longelse Kirke til venstre.

Pernille

Hansdatter

f. 1600 i Kirkeby

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

 

Mette Hansdatter, f. 1620

Hans Hansen Langeland, f. 1622

Laurits Hansen Langeland, f. 1623

Jacob Hansen Langeland, f. 1626

Dines Hansen Langeland, f. 1633

 

Pernille Hansdatter blev gift i 1639 med Jacob Pedersen Langeland (har intet med Jacob Pedersen Langeland, der var søn af Peder Hansen og Mette Jacobsdatter (- Se under Hans Mikkelsen)

 

 

 

 

 

Tekstboks: Generelle noter om Hans Hansen Langeland
Hans Hansen Langeland * Longelse ca. 1622 - død Birket 1686. Han gik i Odense Gymnasium og havde på klostret sin kost, som han mistede i nogen tid, for på faderens forbøn at blive taget til nåde igen. Student 1639 -  immatrikuleret 6/6 1639, personlig kapellan i Horslunde 1651, derefter i Birket, til hvilket embede han aflagde ed 26/3 l653. Hans Hansen Langeland er søn af Sognepræst Hans Mikkelsen, Longelse og Pernille Hansdatter (barnebarn til sognepræst i Esbe Laurits Jespersen) 
Hans var  bror til 
Laurits Hansen, der var sognepræst på Fejø. Laurits blev af flere  beboere i 1665 beskyldt for, at befatte sig med trolddom, fordi de havde hentet en mand til øen, som kunne bortmane Mosegrise, af hvilke de havde stort besvær - dog frifandtes de, 
Jacob Hansen Langeland, rektor i Rudkøbing, 
Dines Hansen Langeland, sognepræst i Nr. Broby. Dines Hansen fik 6 børn der alle fik efternavnet Pontoppidan  og yderligere et par små brødre Claus, der døde kort efter at han var blevet student og Michel, student i 1644 - ligeledes død ung, samt søstrene Mette - gift med landtingsskriver Niels Hansen og Anna, der blev gift med Hans Pedersen Langeland, sognepræst i Stenstrup & Lunde på Fyn.
I Birket Kirke hang 1757 et epitafium på væggen lige for kirkedøren, øverst var et citat af Esaj. 53, 4.5. på latin. 
»På tavlen forestilles en præst i nu brugelig præstedragt og et fruentimmer ved hans venstre Side. Nedenunder findes disse ord med forgyldte bogstaver på dansk: Anno 1670 haver hæderlige og vellærde Mand Hans Hansen Langeland, da Sognepræst her på Steden med sin kære hustru Dorothea Hansdatter Wiingaard Gud til Ære, Kirken til Prydelse og dennem selv til en christelig amindelse ladit dette Epithaphium bekoste".

Maren NN

 

Gift ca. 1551

 

I deres ægteskab var der to børn:

 

Hans Lauritsen, f. 1560

Laurits Jespersen fik 18 børn med sine to hustruer

 

 

Forældre

Bedsteforældre

Oldeforældre

Tekstboks:

Dorthea Hansdatter

Viingaard

 

I deres ægteskab vides det ikke om der var børn:

 

Datter af sognepræst Hans Nielsen Viingaard  i Fløstrup (billedet) & Ullerslev Kirke på Fyn (1630-1680) og Karen Olufsdatter (f. 1623) Barnebarn af  sognepræst Niels Hansen Viingaard (1570-1629, Karleby Kirke på Falster.

Tekstboks: Tekstboks:

Bonde

Jesper

Lauritsen

f. 1490

(død 1540-1570)

 

Forældre kendes ikke

 

Se også

Lauritsen Slægten

NN

 

Jespers hustru kendes ikke

 

I deres ægteskab var der to sønner

 

Laurits Jespersen

 

Jørgen Jespersen, f. 1525

Sognepræst i Svindinge på Fyn gift med Maren - de fik 6 børn,  tre sønner blev præster og tre døtre, der blev præstekoner. Hans Epitafium findes i Vor Frue kirke i Svendborg

Tipoldeforældre

Tekstboks: Præsteslægten Gunderup

Sognepræst Keld Thøgersen Gunderup i Birket, hvis enke Hans Hansen Langeland blev gift med i 1658, stammede fra Gunderup ved Ålborg, hvor hans far Thøger Keldsen Trane og farfar Keld Jensen Trane var sognepræster. Sidstnævnte var antagelig den første præst efter reformationen ca. 1547-1550. Keld Jensen Tranes datter Maren Kjeldsdatter blev gift med hans efterfølger i embedet Peder Olesen Schytte og efter Peder Olesen Schytte kom Palle Thomassøn, inden Thøger Keldsen Trane blev sognepræst.  Thøger Keldsen Trane blev gift med sin søster datter Maren Nielsdatter.  Maren Nielsdatter var datter af broderen til Peder Olesen Schytte.

 

Kilde: Gunderup Sogns Lokalhistorie

 

Keld Thøgersen Gunderup fik to sønner Anders Kjeldsøn (død 1635) og Hans Kjeldsøn (død 1639), hvis navne findes på en mindesmærke en rødlig gotlandsk kalstensflise.  Birket Kirke havde siden 1300-tallet altid været et embede, men efter Hans Hansen Langeland døde i 1686 blev Birket et anneks til Vesterborg Kirke. Om Birket Kirkes  ejerforhold i middelalderen er intet oplyst. Efter reformationen tilhørte den kronen, indtil den 1686 blev overdraget Peder Brandt til Pederstrup, der udvirkede den nævnte annektering. Kirken delte siden skæbne med hovedkirken. Den overgik til selveje 1. juli 1914.

 

Kilde: Danmarks Kirker - National Museet

 

Læs mere om Birket Kirkes historie

 

 

 

 

Tekstboks:

Sognepræst

Hans Hansen

Langeland

1622-1686

 

Sognepræst i Birket 26.3 1653-1686 - Tidligere kapellan i Horslunde fra 1651

 

Gift første gang ca. 1658 med enken efter formanden i embedet Kjeld Thøgersen Gunderup Sognepræst Gunderup i Birket  havde to sønner, der var ligeledes blev præster i Birket: Anders Kjeldsøn, død 1635 og Hans Kjeldsøn, d. 1639

 Se om Gunderup slægten nederst på denne side

 

 

   Forside:       Om Arkivet:      Sidste Nyt:        Artikler:    Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt            

NæsteHans Hansen Langeland

 

Bonde i Nr. Aaby,

senere slagter i Odense

Om slægtens stamfader Jesper Lauridsens fødsels og dødsår kendes intet; men et såkaldte Parentations skrift af hans søns sønnesøns søn Axel Lauridsen Achtonius, rektor i Skælskør (d. 1713), beretter, at Jesper var Bonde i Nr. Aaby i Salling Herred på Fyn og levede i de vanskelige og mest urolige tider, da reformationen begyndte at vinde indgang her i landet, da Kong Christian den 2. blev opsagt og drog ud af riget, og den der på følgende grevefejde, hvor store kampe blev udkæmpet på Fyn. Jesper Bonde led derved adskillig viderværdighed, og da der endelig år 1537 blev rolighed og den nye evangeliske lære blev anerkendt, hvorved der blev stor trang til prædikanter, besluttede denne gudfrygtige bonde, af kærlighed til det klare evangelist lys, at opofre sine tvende sønner Laurids og Jørgen til herrens tjeneste og flyttede derfor til Odense, hvor der var indrettet en skole til oplærelse  af ungdommen med dygtige lærere i stedet for de ørkesløse munke, og hvor endvidere uddannelsen af præster fandt sted ved et akademi. Her købte han en gård straks ved kirken og skolen beliggende, kaldet Klingenberg, og der slagtede han sit kvæg, som han førte med sig fra bondegården, og levede som borger og slagter i Odense og ernærede sig og sine tvende sønner ærlig, medens de gik i skolen og akademiet.

 

Se også portrættet om Jesper Lauritsens søn:

 

Laurits  Jespersen

 

Portrættet ligger på www.agerspris.dk. Asta Knudsen (datter af Hans & Margrethe Knudsen) blev gift med Edmund Jørgensen, Svinsbjerg - Laurits Jespersen er hans 8xtipoldefar…..

 

 

    Portrætter

 

Signe

Stub:

1842-1832

Sognepræst

Hans Hansen

Langeland

Sognepræst

Christian Ditlev Wiinholt

I Birket & Vesterborg

1779-1787

 

Forfatter

Elisabeth

Hansen

f. 1774 i Ravnsby

 

Sognefoged

Hans

Brix

1823-1897

Skuespiller

Gunnar

Stryhn

 

Skuespiller

Ejnar 

Dalsby

 

1570-1787 

1787-1888 

1877-1908 

1899-1954

1955-1993

1993-  

 

PRÆSTER

I BIRKET

 

 

Avisudklip om

præsterne

Jens Sophus

Therchilsen

1897-1908

 

Jørgen Frederik

Carstensen

1912-1942

 

Tage

Lunn

1942-1954

 

Ingvard Ole

Godtkjær

1955-1963

 

Anton Marius

Mosbirch Juulsen

1963-1979

 

Poul Fahnøe

Buch

1980-1992

 

Lisa Borg

Nielsen

1993-1996

 

Kirsten

Christensen

1996-2005

 

Pia Lene

Pape

2005 -