Tekstboks:

Forside:          Om Arkivet:      Nyhedsarkiv      Artikler:      Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Skoleinspektører på Birket Skole fra 1866 - 2004

Lars Jørgensen (1840-1910) var født i Kirkerup ved Roskilde den 22. august 1840. Lærer Jørgensen blev gift med Karen Johanne Jørgensdatter (1844 - 1872) fra Vestenskov (Datter af gårdmand Jørgen Knudsen (f. 7.4 1811 i Nordlunde og Karen Pedersdatter (f. 1804 i Vestenskov).

Lars og Karen Johanne fik 5 børn: Hilda Jørgensen (f. 29. juni 1864 i Vestenskov), Julie Emma Jørgensen (f. 9.8 1866 i Birket), Jørgen Julius Jørgensen (f. 1. juledag 1868), Hoskuld Axel Jørgensen (f. 25.4 1870), Karen Johanne Jørgensen (f. 20.10 1872. Vi kan dermed udrette at Lars Jørgensen kom til Birket fra Vestenskov, da deres første datter er født i Vestenskov. Karen Johanne døde i barselsengen den 27. oktober 1872 og datteren blev opkaldt efter sin mor…..

 

Lars Jørgensen blev gift igen med Hansine (født i 1849), hvis efternavn er ukendt, og allerede i 1874 fik de deres første af i alt 5 børn: Maren Jørgensen (f. 6.3 1874), Lars Jørgensen (f. 22.3 1876), Signe Marie Jørgensen (f. 5.5 1878), Poul Thorvald Benedikt Jørgensen (1880-1882) og i 1985 fik de den sidste søn, opkaldt efter deres afdøde søn Poul. Hansine kan meget nemt være søster til Lars` første kone Karen Johanne, fordi hendes lillesøster var født samme år som den Hansine,  som lærer Jørgensen blev gift med. Dette er ikke bekræftet….

Lars Jørgensen var en ivrig tilhænger af den grundtvigske anskuelse og skoletanker, og modstander af det gammeldags remseri og udenadslære. Desuden var han i besiddelse af en god evne til at vinde børnenes tillid. Det var midt i Estrup tiden og Lærer Jørgensen gik ind i politik og i 1881 blev han folketingsmand i Nakskov kredsen, valgt for venstre. På grund af en hånlig udtalelse om undervisnings-minister J.F. Scavenius og konseilspræsident Estrup (regerings-chefen), blev han i 1885 suspenderet med halv pension. Det var slemt at miste sit embede. Familien rejste til København, men måtte leve i små kår resten af deres dage.  Der var mange herfra der forsøgte at hjælpe ham, men dengang var der jo langt til København og det hele ebbede ud. Lars Jørgensen døde den 8. februar 1910 i Sokkelund på Frederiksberg.

 

Lars Jørgensen havde, da han blev suspenderet,  5 børn,  som endnu ikke var konfirmeret og den yngste var endnu ikke et år…. Så man forstår at lærer Jørgensen og familien måtte have haft det meget hårdt….

 

I Den Danske Rigsdag af Henrik Jacob Wulff står der følgende om Lars Jørgensen:

”Jørgensen, Lars, Lærer i Birket paa Lolland, er født den 22. August 1840. Han var en i Politiken ganske ukjendt Mand, da han den 26. Juli 1881 opstilledes af Venstre i Nakskov og til alles Overraskelse slog den flinke Højremand J. Steffensen med over 100 Stemmers Overvægt. Han viste sig paa Rigsdagen at være en net Mand med et ganske intelligent Ydre, og hans første Tale tydede paa en virkelig moderat Stemning hos ham. Senere er den dog bortdunstet og har givet Plads for en til Tider ligefrem komisk Vigtighed. Hans Udtalelser om det lærde Skolevæsen vakte megen Moro og var typisk for den ensidige grundtvigianske Højskole- og Lærerdannelse.

Han taler iøvrig let og godt for sig, og er vistnok baade en begavet og en meget respektabel Mand.”

 

 

Tekstboks: Ordet Rigsdagen er brugt to gange i Danmarks historie i forskellig statsretslig sammen-hæng. Før enevældens indførelse var det en forsamling af rigets stænder, som diskuterede og i visse tilfælde traf beslutninger om rigets sager.
Moderne forståelse
Med 1849-grundloven fik Danmark sit første demokratiske parlament, Rigsdagen, der bestod af Folketinget og Landstinget. Kompetencefordelingen mel-lem de to ting var ikke ordentligt klarlagt, hvilket gav anledning til en langvarig forfatningskamp fra 1866 til 1915. 
Rigsdagen holdt i begyn-delsen til i nogle lokaler på Christiansborg, men efter at slottet brændte ned i 1884 havde Rigsdagen frem til 1918 hjemsted i ingeniør-kasernen i Fredericia-gade i de lokaler, hvor man i dag finder Østre Landsret
I starten fandtes der ingen partier. I 1849 forventede man, at folket skulle tilkendegive sin vilje, ikke gennem partier, men via enkeltpersoner, der så blev valgt på grund af deres synspunkter og personlige egenskaber. Det var ikke alle, der kunne stille op til Rigsdagen. 
Kvinder var udelukket. Mænd skulle være over 30 år og skulle have en vis formue. Udelukket var også ca. en fjerdedel af den mandlige befolkning over 30 år, primært tjenestefolk og modtagere af fattighjælp. I 1953 blev Rigsdagen afløst af Folketinget som Danmarks parlament.
Kilde:
Wikipedia, 
Det frie encyklopædi

Lars Jørgensen er for  så vidt vides den eneste fra Birket Sogn der har været i folketinget (rigsdagen)…..

Jacob Brønnum Scavenius Estrup (16. april 1825 i Sorø24. december 1913Kongsdal), var godsejer, dansk konservativ politiker, Danmarks 14. konseilspræsident (svarende til statsminister), samt Danmarks længst siddende statsminister.[1] Han var modstander af almindelig valgret og af parlamentarismen.

Under sine 19 år som regeringsleder (1875 til 1894) havde Estrup ikke flertal i Folketinget, men regerede i stedet via provisorier (midlertidige finanslove) udstedt af Landstinget. Først i 1901 blev parlamentarismen indført, da kongen (Christian 9.) udnævnte ministeriet Deuntzer, der reelt var det første Venstre-ministerium.

Han er en kontroversiel skikkelse i danmarks-historien, og i dag betragtes han oftest som en reformfjendtlig politiker, der regerede i strid med parlamen-taristiske principper. Hans regeringstid kaldes ofte provisorie-tiden. Estrups væsentligste politiske milepæl var opførelsen af Københavns Befæstning, der også var den primære anstødssten for Venstre-politikerne. Hans regering fik desuden anlagt en del jernbaner samt Københavns Frihavn.

Estrup regeringen i 1881

   Forside:       Om Arkivet:      Sidste Nyt:        Artikler:    Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt               

NæsteSkoleinspektør fra 1866-1885Lars JørgensenNæsteNæsteNæste

Skole-

inspektører

 

Lars  Jørgensen

1866-1885

Oluf T. Jansen

1885-1923

Anker M.

Olsen

1923-1963

Hemming 

Christiansen

1963-1969

Vagn E.

Jørgensen

1969-1988

John Kåre

Bjørnson

1988-2004

Birket

Centralskole

 

 

Birket Skoles Historie

 

 

Birket Skoles Historie 2

 

 

Birket Skole

Historie  3

 

 

140 til udstilling

(15.3)

 

 

5 generationer  på

 Birket Skole

 

 

Skoleholdere & Skoleinspektører

(3.3 2012)

 

 

Skolebilleder fra

Birket Skole

 

Skole-

inspektører

 

Lars  Jørgensen

1866-1885

Oluf T. Jansen

1885-1923

Anker M.

Olsen

1923-1963

Hemming 

Christiansen

1963-1969

Vagn E.

Jørgensen

1969-1988

John Kåre

Bjørnson

1988-2004